ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม

คำถามที่พบบ่อย

สามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ
1. ช่องทางระบบรับสมัครออนไลน์ เข้าสมัครตอนนี้ (สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง)
2. สมัครด้วยตนเอง ในเวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนวาปีปทุม
ผู้สมัครหรือผู้ปกครองของผู้สมัครให้เตรียมข้อมูลที่จะกรอก 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่
 1. ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว เป็นข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร
 2. ส่วนที่ 2 : ข้อมูลการเรียนจากโรงเรียนเดิม เป็นข้อมูลจากโรงเรียนเดิมที่ผู้สมัครจบมา
 3. ส่วนที่ 3 : ข้อมูลการสมัครเรียน เป็นข้อมูลระดับชั้นที่ผู้สมัครต้องการสมัคร รวมไปถึงประเภทของการสมัคร
 4. ส่วนที่ 4 : เอกสารประกอบการสมัคร ผู้สมัครหรือผู้ปกครองของผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ในการอัพโหลดลงระบบ ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา มารดา และผู้ปกครอง, หลักฐานการจบ (ปพ.1) ที่แสดงว่าจบในปีการศึกษา 2564, ใบเกียรติบัตร (กรณีสมัครประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ)
 5. ส่วนที่ 5 : ข้อกำหนด และการบันทึกข้อมูล แสดงข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนการสมัคร
ต้องเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการสมัคร ได้แก่
 1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
 2. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา และมารดา (หากสมัครประเภทในเขตพื้นที่บริการ ให้แนบของผู้ปกครองด้วย)
 4. ปพ.1 ฉบับที่สำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ทางเว็บไซต์รับสมัคร ที่หน้า ตรวจสอบรายชื่อ โดยต้องกรอกหมายเลขบัตรประชาชนองผู้สมัคร เพื่อดูสถานะ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ขึ้นชี้แจง ดังนี้
 1. เมื่อมีสถานะ “รอการตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ” หมายถึง ผู้สมัครได้สมัครเรียบร้อยแล้ว และรอการตรวจสอบจากคณะกรรมการ
 2. เมื่อมีสถานะ “ผ่านการตรวจสอบ” หมายถึง ผู้สมัครได้รับการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบ ให้ผู้สมัครรอจนถึงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จากนั้นให้พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบในหน้าตรวจสอบรายชื่อนี้
 3. เมื่อมีสถานะ “ข้อมูลไม่ครบถ้วน” หรือ “ประเภทไม่ถูกต้อง” หรือ “เอกสารไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง” ให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดและให้ดำเนินการตามคำแนะนำ
จากนั้นรอการประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบ และเมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้วให้ผู้สมัครเข้ามาพิมพ์บัตรเ้าห้องสอบในระบบที่หน้า ตรวจสอบรายชื่อ อีกครั้ง แล้วนำบัตรเข้าห้องสอบพร้อมกับบัตรประชาชนตัวจริงไปในวันสอบด้วย
คุณสมบัติของผู้ที่สมัครในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภท 01 ในเขตพื้นที่บริการนั้น ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. นักเรียนต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน อย่างน้อย 2 ปีนับถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 และต้องอาศัยอยู่กับบิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน
 2. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นใดของนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับนักเรียนของโรงเรียนพิจารณาเป็นกรณีไป
 3. และอยู่ในเขตพื้นที่บริการตามที่อยู่และภูมิลำเนา ดังนี้
  1. ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  • บ้านวาปี หมู่ที่ 1
  • บ้านหนองแสง หมู่ที่ 2
  • บ้านสำโรง หมู่ที่ 3
  • บ้านหนองคู หมู่ที่ 4
  • บ้านดอนบม หมู่ที่ 5
  • บ้านจอกขวาง หมู่ที่ 6
  • บ้านหัวงัว หมู่ที่ 7
  • บ้านหนองโน หมู่ที่ 8
  • บ้านแดง หมู่ที่ 12
  • บ้านบมทุ่ง หมู่ที่ 13
  • บ้านปลาบู่ หมู่ที่ 14
  • บ้านโสกยาง หมู่ที่ 15
  • บ้านหนองเดิ่น หมู่ที่ 16
  • บ้านกระยอม หมู่ที่ 17
  • บ้านหนองคูไชย หมู่ที่ 18
  • บ้านหนองขาม หมู่ที่ 19
  • บ้านไชยทอง หมู่ที่ 23
  • บ้านดอนบมพัฒนา หมู่ที่ 24
  • บ้านเมืองใหม่ หมู่ที่ 25
  • บ้านจอกขวางเหนือ หมู่ที่ 26
  • บ้านเดิ่นคำ หมู่ที่ 27
  • บ้านงัวเจริญ หมู่ที่ 28
  2. ตำบลหนองทุ่ม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  • บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 1
  • บ้านหนองตาไก้ หมู่ที่ 2
  • บ้านหนองเผือก หมู่ที่ 3
  • บ้านหนองแสงน้อย หมู่ที่ 8
  3. ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
  • บ้านหนองใต้ หมู่ที่ 5
ตามกำหนดของ สพฐ. ได้กำหนดวันสอบคือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันเสาร์ที่ 26 มี.ค. 2565 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบในวันอาทิตย์ที่ 27 มี.ค. 2565 โดยผู้ที่มาสอบและผู้ปกครองที่พามาในวันสอบ ต้องปฏิบัติตามหลัก "Social Distancing - เว้นระยะห่างทางสังคม" ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด และทางโรงเรียนได้จัดเตรียมห้องสอบ สถานที่รับรองผู้ปกครอง ตามหลัก Social Distancing และเจลล้างมือไว้ให้ผู้มาสอบ
สอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครประเภท นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม. 1 ในวันที่ 26 มี.ค. 2565