ระบบรับสมัครนักเรียน โรงเรียนวาปีปทุม

637 คน

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล้ว

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

501 คน

สมัครชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้ว

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ราบชื่อผู้สมัคร ชั้น ม.1

# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท วันที่สมัคร สถานะ
1 เด็กชายวรวิชญ์ ที่รักษา บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
2 เด็กหญิงสมิตานัน สุทโธ อนุบาลวาปีปทุม 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 11 มีนาคม 2566
3 เด็กชายพัฒรพล จันทะศิลป์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
4 เด็กชายเมธาสิทธิ์ ภวภูตานนท์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
5 เด็กหญิงภัคจิรา ปาปะเถ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
6 เด็กชายพัสกร จะโนรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
7 เด็กชายแคสเปี้ยน แอสคิม โรงเรียนบ้านนาเลา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
8 เด็กหญิงจิรนันท์ ปะนาสุจะ โรงเรียนบ้านดู่ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
9 เด็กหญิงปานิสรา บุญตา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
10 เด็กหญิงธัญรัต บาริศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
11 เด็กหญิงพัชริญญา เหล่าม่วง โรงเรียนอนุบาลจำปาศรี 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
12 เด็กชายณัฐวัตร หงส์ธานี โรงเรียนบ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
13 เด็กชายธนัชชัย นุสลศาลา โรงเรียนบ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
14 เด็กชายปรเมศร์ ปาสานัง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
15 เด็กชายสุวิจักษณ์ เขตแวงควง โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
16 เด็กหญิงเกตมณี น้อยศรี โรงเรียนบ้านนาเลา 04 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 11 มีนาคม 2566
17 เด็กชายนิติรัฐ พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
18 เด็กหญิงประภาพร พลเรือง โรงเรียนบ้านดู่ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
19 เด็กชายณัฐชนน อาชะนะชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
20 เด็กหญิงรัชริตา พรมแสง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
21 เด็กหญิงสุภินญา สมอคำ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
22 เด็กชายวันชนะ หีบทอง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
23 เด็กชายณัฐภัทร ดวงชะรา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
24 เด็กหญิงอภิชาดา โสภาไฮ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
25 เด็กชายณัฐภูมิ ปีเถาะ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
26 เด็กชายกฤษณพงศ์ แตงจ๊อก โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
27 เด็กชายธนากร กลอนศรี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
28 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมน้อย โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
29 เด็กชายทิวากร ศรีหามาร โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
30 เด็กหญิงพิชานันท์ ชาวสน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
31 เด็กหญิงวสุนทรา ประกิระนัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
32 เด็กหญิงปาลิตตา เปี้ยสุข โรงเรียนบ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
33 เด็กหญิงกฤตชยา ปาสาจะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
34 เด็กหญิงสุชาดา แสงวาโท โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
35 เด็กชายเอกวิญญ์ ประมาระเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
36 เด็กชายเอกวัฒน์ ประมาระเต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
37 เด็กหญิงพัฒนรินทร์ อินพรหมมา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
38 เด็กชายภิไธยนรินทร์ ศิริทาน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
39 เด็กหญิงธนัญญา จันทะชิต โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
40 เด็กหญิงชญานิศ เพียรศิริ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
41 เด็กชายกิตติพัชณ์ สุริวงษา โรงเรียนบ้านสนาม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
42 เด็กชายอานนท์ ประนิล โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
43 เด็กหญิงรุ่งทิวา พลอ่อนสา โรงเรียนบ้านสนาม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
44 เด็กหญิงอภิชาดา บุบผารัตน์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
45 เด็กชายนภัสกร บุญขาว โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
46 เด็กชายฉันทพัฒน์ สัตมิตร โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
47 เด็กหญิงรัตตินันท์ กรกานก โรงเรียนบ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
48 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เกตุโส โรงเรียนบ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
49 เด็กชายสรวิศ ข่าขันมะลี โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
50 เด็กหญิงพลอยไพริน ชูชัย โรงเรียนบ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
51 เด็กชายกฤษณะ เศษรักษา โรงเรียนบ้านหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
52 เด็กหญิงกัญญานัฐ กิติลาภ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
53 เด็กหญิงภัทรธิดา ประวิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
54 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ ลาดนาเลา โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
55 เด็กชายธนกร จำปาโอ้ก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
56 เด็กชายรัชชานนท์ ชาวสวน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
57 เด็กหญิงกัญญานัฐ สุปะทัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
58 เด็กหญิงศิรประภา จงผดุง โรงเรียนบ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
59 เด็กหญิงปริยาภัทร เทียมทัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
60 เด็กชายมงคลชัย วรรณกางซ้าย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
61 เด็กหญิงธดาภรณ์ จินดามณี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
62 เด็กชายอัครินทร์ คร้ามอ่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
63 เด็กหญิงปวริศา โยทัยเที่ยง โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
64 เด็กชายธนดล ปะกิคะ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
65 เด็กชายนิติธร ปัตตายะโส โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
66 เด็กชายเกียรติภูมิ ปุริตัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
67 เด็กหญิงศรัญรัตน์ จันโทสุทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
68 เด็กชายปราชญา เครือแดง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
69 เด็กชายอดิศร ปักเขตานัง โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
70 เด็กชายเด่นภูมิ คำชัย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
71 เด็กชายพงศกร บัวทอง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
72 เด็กหญิงวิมณทิพย์ นิลเนตร บ้านนาเลา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
73 เด็กหญิงชาวิกูล ชุมศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
74 เด็กชายนักรบ วิระกา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
75 เด็กชายวิทย์สรัช แก้วลาย โนนเขวาหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
76 เด็กหญิงนันนิชา บุตะกะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
77 เด็กหญิงมิณฑิตา นนทะชัย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
78 เด็กหญิงปณิดา จุปะมัดตัง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
79 เด็กชายภาณุพงศ์ เทพถิล อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
80 เด็กหญิงปนัดดา ลาวัลย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
81 เด็กหญิงอภิญญา คณะศรี อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
82 เด็กชายธันวา อนุสัตย์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
83 เด็กชายธนพงศ์ จำปาโอ้ก เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
84 เด็กหญิงวิณพา จันละคร อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
85 เด็กหญิงอมลมณี ภูกองชนะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
86 เด็กหญิงจุฑาทิป สมิงพยัคฆ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
87 เด็กชายวงศกร ปะโยธิน อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
88 เด็กหญิงชัญญานุช แก้วภา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
89 เด็กหญิงณิชากร แสนยะมูล เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
90 เด็กหญิงกวิสรา อันมาก พระกุมารศึกษา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
91 เด็กหญิงพิชญ์ชนัน เชียรบุตรวงศ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
92 เด็กชายภาณุศิษฎ์ หงส์วิลัย อนุบาลณัฐนรี 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
93 เด็กชายยิ่งคุณ ปะกินัง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
94 เด็กชายภัณฑิรา ชารีวัลย์ อนุบาลเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
95 เด็กหญิงลภัสริน ปาปะชะ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
96 เด็กหญิงจีรชญา แสงไสย อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
97 เด็กหญิงธีรตา แข็งแรง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
98 เด็กหญิงณัชชลิตา ปัญจะเนตร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
99 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ ตันติกุลวัฒนกิจ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
100 เด็กหญิงเจนจินา ปาปะสา บ้านจองขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
101 เด็กหญิงภูริชญา อินทร์เอก ชุมชนนาสีนวล 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
102 เด็กชายวันปราชญ์ วงศ์วิลาสชัย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
103 เด็กชายณัฐณภัทร เทเวลา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
104 เด็กชายรติกร โพธิจักร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
105 เด็กชายอัครัช ทองโอ บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
106 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์ ชัยแหม่ง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
107 เด็กชายปวริศ นามโคตร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
108 เด็กหญิงปนัดดา หงส์ชารี บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
109 เด็กหญิงประภัสสร พิมพ์ทอง บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
110 เด็กหญิงพนิตพร หาญสุวรรณ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
111 เด็กหญิงอาทิตย์ติยา วงค์ดวงจันทร์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
112 เด็กหญิงณัฐณิชา มะธิปิไข อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
113 เด็กหญิงภัททิยา ชิณละวงศ์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
114 เด็กชายภูมิพัฒน์ ไปมา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
115 เด็กชายธนกฤต จันทคาม บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
116 เด็กชายพงศกร ภูสายศรี อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
117 เด็กหญิงวันวิสา ชัยวัฒนาอารี เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
118 เด็กชายชนันธร วงษาเหวก อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
119 เด็กชายเฉลิมชัย โทอรัญ บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
120 เด็กหญิงรัชนก เยวรัมย์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
121 เด็กหญิงปิยะดา สิมารักษ์ บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
122 เด็กหญิงพิชญ์สินี ศรีโนนยาง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
123 เด็กหญิงเกสมาลี สังเจิด บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
124 เด็กหญิงพิชชากร ภัทราบุญญากุล อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
125 เด็กชายวงศกร แก้ววัน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
126 เด็กชายชินาธิป คุ้มชนะ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
127 เด็กชายณัฐพงศ์ ธรรมสา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
128 เด็กชายอัครพนธ์ ขีนา บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
129 เด็กชายพีรวิทย์ นนตา บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
130 เด็กหญิงณิชาภัทร เพ็งล้อม อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
131 เด็กหญิงสกุลทิพย์ ระติเดช เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
132 เด็กชายพีรวิชญ์ พุทธบริวาร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
133 เด็กหญิงชลดา บริวาล บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
134 เด็กชายภูผา กิตติพันธ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
135 เด็กหญิงภัทรวดี บิลชัย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
136 เด็กชายอมรเทพ นามภักดิ์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
137 เด็กชายณัชพล ตันสมรส อบต.หนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
138 เด็กหญิงปิยะนันท์ วันทายุทธ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
139 เด็กหญิงศิริรัตน์ จันทะจิตร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
140 เด็กหญิงณภัทร โชตชุติวัตร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
141 เด็กชายภัทรพล ช่างปัน เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
142 เด็กหญิงจารุพรรณ จันทะศิลป์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
143 เด็กหญิงปฐมาวดี นุ่นนาแซง บ้านบกพร้าว 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
144 เด็กหญิงกมลชนก ฤทธาโย เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
145 เด็กชายเกริกพล ไพศาลสกล อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
146 เด็กชายพงษ์ศธร แทนน้อย บ้านบกพร้าว 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
147 เด็กชายพีรพัฒน์ ชาวพงษ์ บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
148 เด็กหญิงรัตนากร พาลาด บ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
149 เด็กชายพงศกร ดอนอ่อนสี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
150 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ เหลา บ้านไก่นา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
151 เด็กหญิงปทิตตา สังศรีแก้ว เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
152 เด็กชายณัฐพัฒน์ บุญค้ำ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
153 เด็กหญิงปาลิดา มูลกิตติ บ้านไก่นา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
154 เด็กชายทินกร สังศิริ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
155 เด็กชายธิติภพ ใจสุข อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
156 เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วลาย อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
157 เด็กหญิงหฤทัย เดชแพง บ้านโนนท่อน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
158 เด็กหญิงวิลาสินี ทุมจีน บ้านโนนท่อน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
159 เด็กหญิงธันยกานต์ วงค์คำจันทร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
160 เด็กชายณัฏฐกร สิงหาราโท เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
161 เด็กหญิงสุธิดา จันธิชัย อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
162 เด็กหญิงศิริประภา ปักสังคะเนย์ บ้านหนองตาไก้ 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
163 เด็กชายปรัตถกร จรรยารุ่งทวี พระกุมารศึกษา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
164 เด็กหญิงชัชญาภา ลาอ่อน บ้านไก่นา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
165 เด็กชายญาณพัฒน์ ครองสี บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
166 เด็กชายเกณท์พล พิกาศ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
167 เด็กชายปรินทร พิลาออน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
168 เด็กชายรณภพ บุญเรือง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
169 เด็กหญิงเพชรรินทร์ สอนจันทร์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
170 เด็กชายเทพพิทักษ์ แสงเกตุ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
171 เด็กหญิงภวรัญชน์ นามมณฑา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
172 เด็กหญิงศุภมาศ พลสิงห์ บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
173 เด็กหญิงขวัญแก้ว ปะเมโท บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
174 เด็กชายวีรภัทร ศรีภูวงษ์ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
175 เด็กชายสุขวิทย์ สุปะเม บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
176 เด็กชายภูรินัฐ สมสะกีสิทธิ์ บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
177 เด็กชายธลาดล นุสนศาลา บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
178 เด็กหญิงพิมลรัตน์ ปะติเท เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
179 เด็กหญิงชญาทิพย์ บุญสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
180 เด็กหญิงปิยนัดดา สีชะนะ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
181 เด็กหญิงพรรณธิวา มะโนเกี๋ยง บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
182 เด็กหญิงโรสฮาน่า หมาดปันจอร์ บ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
183 เด็กหญิงปานไพริน คูคำ อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
184 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส อ่อมสมสวย เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
185 เด็กหญิงอุ่น บริรัตน์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
186 เด็กชายสิทธิศักดิ์ จันทร์เพ็ญ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
187 เด็กหญิงณัฐณิชา คลังดี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
188 เด็กชายธนโชติ พึ่งสุข เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
189 เด็กหญิงอภัสราวดี อภิบาลศรี บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
190 เด็กหญิงสุปรียา ศรีบุญเพ็ง บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
191 เด็กชายอนันดา ภิบาลจอมมี พระกุมารศึกษา 04 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 11 มีนาคม 2566
192 เด็กหญิงพรลภัส มาซา บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
193 เด็กชายธราเทพ หยวกกุล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
194 เด็กชายอิทธิ วิเศษศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
195 เด็กชายณัฐวัฒน์ นนทะดี บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
196 เด็กหญิงณัฐนิชา ไปมา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
197 เด็กหญิงปริญญาพร ประนัดทา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
198 เด็กหญิงสุภัชญา ประสังคะเต เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
199 เด็กหญิงสุพิชชา ลิลากุด อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
200 เด็กหญิงพิยะดา วรรจงคำ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
201 เด็กชายณัฐวุฒิ คงแสนคำ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
202 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์ ทองทับคง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
203 เด็กชายวีรภาพ กั้นพันขาง บ้านเขวาค้อโดกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
204 เด็กหญิงวาริกา ตะบุญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
205 เด็กหญิงธิดาภรณ์ พิมพ์แก้ว เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
206 เด็กหญิงสาริสา เณรสุวรรณ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
207 เด็กหญิงสุดาพร เทียบมัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
208 เด็กชายวรัญญู ประกอบแสง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
209 เด็กชายธีรเทพ ชัยลิ้นฟ้า เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
210 เด็กชายพัทธนันท์ สุวรรณปะกา โรงเรียนเมืองงาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
211 เด็กหญิงกานต์ธิดา ศรีกระทุ่ม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
212 เด็กชายณัฏฐกิตติ์ ดินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
213 เด็กหญิงกานต์ฤทัย ไปแดน โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
214 เด็กหญิงไอรินทร์ดา แหมไธสงค์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
215 เด็กหญิงกนกรัตน์ ติณณ์นิธิศ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
216 เด็กหญิงแพรวนภา ทองพา โรงเรียนบ้านโนนท่อน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
217 เด็กหญิงสุดารัตน์ เชิญชม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
218 เด็กหญิงศุภสุตา ทองตัน โรงเรียนบ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
219 เด็กหญิงกรรณิการ์ ชิลา โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
220 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส คำประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
221 เด็กหญิงกฤติยาภร โกมล โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
222 เด็กหญิงพรชิตา ปักกังเวสัง โรงเรียนบ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
223 เด็กหญิงศุภกัญญา ทะวงษา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
224 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์ ปังสี โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
225 เด็กชายหัสดาห์ ชัยบุรี โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
226 เด็กชายอธิษฐาน มานะเสน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
227 เด็กหญิงวรินทร อาสนาทิพย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
228 เด็กหญิงปาณิสรา ม่วงทำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
229 เด็กหญิงพิมลศิริ ลาดนาเลา โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
230 เด็กหญิงพรสวรรค์ ก้านจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
231 เด็กชายจตุรวิชญ์ รามศรีดา เมืองวาปีปทุม 04 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 12 มีนาคม 2566
232 เด็กหญิงสุพัตรา สิทธิภา โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
233 เด็กชายภูริภัทร คำจันทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
234 เด็กชายจิรโชติ สิงห์สุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
235 เด็กหญิงวริศรา ปาปะพัง โรงเรียนบ้านนาเลา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
236 เด็กหญิงกิโน ปาปะทา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
237 เด็กชายชิษณุชา อ้อมนอก โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
238 เด็กหญิงจิรายุ อัศวภูมิ โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
239 เด็กชายปกรณ์เกียรติ จิตรช่วย โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
240 เด็กชายวีรชัย โคตรมณี โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 11 มีนาคม 2566
241 เด็กชายณัฐพล คำหงษา บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
242 เด็กหญิงวชิราภรณ์ สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
243 เด็กชายจักร์เพชร โชคบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
244 เด็กหญิงณัฐภัสสร อุปนันท์ โรงเรียนบ้านตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
245 เด็กหญิงกุลวรินทร์ บุพตา โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
246 เด็กชายภคชล แคนอินทร์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
247 เด็กชายณัฐวัฒน์ กังขอนนอก เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
248 เด็กหญิงวิภาวี คำสมัย อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
249 เด็กหญิงธิดารัตน์ จันดอก บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
250 เด็กหญิงพิชญาภัค ยาหลง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
251 เด็กชายภูกวิน สีปูนนำ อนุบาลณัฐนรี 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
252 เด็กชายจิรัฏฐิติการ ประดับการ อนุบาลวาปีปทุม 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 11 มีนาคม 2566
253 เด็กหญิงนันทิยา ฤาโสภา บ้านโนนท่อน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
254 เด็กชายฐากูร ปะโพสังข์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
255 เด็กหญิงปรียาพร ทองเพชร ตำแย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
256 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ แสนสมบัติ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
257 เด็กชายอดิศร กุลสิงห์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
258 เด็กหญิงเมธาวดี ปนัดสาโก เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
259 เด็กหญิงวรรณวิษา ชารีชื่น ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
260 เด็กชายรวิรัตน์ ประทุมจร บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
261 เด็กชายสิทธิกร ศรีผ่าน บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
262 เด็กชายวงศกร ราชแสง บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
263 เด็กชายชนวัชย์ ประสาททอง อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
264 เด็กหญิงสุชาวดี จันทะมณี อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
265 เด็กหญิงชริศรา โพธิ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
266 เด็กหญิงจารุวะรี นามวิเศษ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
267 เด็กหญิงกุลญธิดา คำบุญเกิด อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
268 เด็กหญิงดาริศรา จันทรักษ์ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
269 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ไพรบึง บ้านจอกขวาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
270 เด็กหญิงจามิกร ม่วงทำ บ้านนาเลา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
271 เด็กหญิงโศภิตปภา พลวุธ บ้านหนองบัวน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
272 เด็กชายญาณวรุตม์ นนทะ อนุบาลณัฐนรี 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
273 เด็กหญิงวรัชภรณ์ เหลาชัย อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
274 เด็กหญิงณิชกานต์ ช่วยเจริญ บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
275 เด็กหญิงกฤตพร ลามะให เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
276 เด็กหญิงปิยธิดา พรหมศิริ บ้านโคกสีทองหลาง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
277 เด็กหญิงอินทิรา รังมาตย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
278 เด็กหญิงวันเพ็ญ สิงห์คะนอง บ้านหนองข่า 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
279 เด็กหญิงชิสาพัชร์ บาริศรี สาธิตเทศบาลนครระยอง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
280 เด็กหญิงมาลินี ศิลารักษ์ โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
281 เด็กหญิงญาณิศา จันทร์พรม โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
282 เด็กหญิงชรินทร์รัตน์ เทวดา โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
283 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สีเชียงหา โรงเรียนบ้านโกทา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
284 เด็กชายเจญณรงค์ ป้อมยาหยับ โรงเรียนบ้านโกทา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
285 เด็กชายอิศวรักษ์ ทิพสน โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
286 เด็กชายจิรายุ โถคำนาม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
287 เด็กหญิงณัฐณิชา พลหนองหลวง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
288 เด็กชายธีรเดช เยาวนารถ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
289 เด็กชายเตชสิทธิ์ ปัจจัยตา อนุบาลนครจำปาศรี 04 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 11 มีนาคม 2566
290 เด็กชายภาณุ ปัญโญ บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
291 เด็กหญิงนาวาพร ปะวะเสนะ บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
292 เด็กชายธนกร หงส์พันธ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
293 เด็กหญิงภูริชญา ยางสุด บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
294 เด็กชายธนกฤต โนแก้ว เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
295 เด็กหญิงสิรภัทร รัชอินทร์ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
296 เด็กหญิงณัฏฐนิช แก้วไชย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
297 เด็กหญิงวิกาญดา พุฒเขียว อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
298 เด็กหญิงวิภาวี เละละ ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
299 เด็กชายณฐนนท เกษมราษฎร์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
300 เด็กชายวราเมธ บุญประกอบ อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
301 เด็กหญิงสุภาวิณีย์ สีมะรมย์ บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
302 เด็กชายเตชสิทธิ์ ชะโร วรราชวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
303 เด็กหญิงพรไพลิน ท้าวจันทร์ บ้านบกพร้าว 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
304 เด็กชายธนพล จันธิชัย อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
305 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สุราช บ้านหนองบัวน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
306 เด็กหญิงพิมพ์ธิดา มหาสารคาม อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
307 เด็กหญิงพิชญาภรณ์ ตุละพิภาค อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
308 เด็กหญิงอรุณรัตน์ บาลโส คลองรางจาก 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
309 เด็กหญิงธนัชพร นิตุธร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
310 เด็กชายปัญจพล ปัดถาโม อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
311 เด็กหญิงพิชญธิดา ธิมาศ บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
312 เด็กชายธราเทพ จำปาเกตุ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
313 เด็กชายจิราวุฒิ ปะมาระตา บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
314 เด็กหญิงกชกร จันทวาปี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
315 เด็กชายปวริศ จำปาเกตุ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
316 เด็กหญิงณภัทรสิริ แซ่ลี้ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
317 เด็กหญิงณัฐณิชา ชินชาด บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
318 เด็กชายธนภัทร ประวาระณะ บ้านหนองแสน 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
319 เด็กหญิงสุธิดา ปะเทนันตา อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
320 เด็กหญิงปาริชาติ ศรีมาตย์ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
321 เด็กชายภาณุเมศวร์ ปักเคเต อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
322 เด็กหญิงอินทุภา มาลี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
323 เด็กหญิงวนัชพร ทองสิทธิ์ บ้านหนองไผ่ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
324 เด็กหญิงพรนภา เภาโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
325 เด็กหญิงวรรณารัตน์ แพรประเสริฐ บ้านเครือซูด 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
326 เด็กหญิงอัญมณี แสงโทโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
327 เด็กหญิงณิชานันทน์ สุขเกษม เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
328 เด็กหญิงภัทรธิดา สร้อยสม เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
329 เด็กชายพีรพัฒน์ เหล่าอัน บ้านก่อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
330 เด็กหญิงวิชญาดา ไชยคำ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
331 เด็กหญิงจิรัชยา ภูตะดา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
332 เด็กชายภควัต รอดโภคา บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
333 เด็กชายจตุพร ดอนไสว เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
334 เด็กชายปวรปรัชญ์ ศรีศรุตโภไคย บ้านหนองไฮ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
335 เด็กหญิงสมกมล สุริยะ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
336 เด็กชายภาณุวิชญ์ พรดี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
337 เด็กชายธนบดี พยัคศรี บ้านโนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
338 เด็กชายประภากร โหลนอก บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
339 เด็กชายทฤษฎี ปะมะพุดโต บ้านโนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
340 เด็กหญิงกันตา ปะมาระตา พระกุมารมหาสารคาม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
341 เด็กชายเทพหัสดิน ประมูลจะนัง บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
342 เด็กชายชญานนท์ สีเชียงสา บ้านโนนเห็ดไค 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
343 เด็กหญิงพัชราภรณ์ บุญสิทธิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
344 เด็กหญิงกัญญากร ประติเส อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
345 เด็กหญิงพชรพรรณ ขันธะบูรณ์ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
346 เด็กหญิงหฤทัย ภิญโญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
347 เด็กชายเศรษตวัตร ปัดกอง บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
348 เด็กชายคูณทรัพย์ ผ่านแผ้ว เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
349 เด็กชายณัฐวัฒน์ สัตพันธ์ อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
350 เด็กชายปวีณกร นาคศิริศิล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
351 เด็กชายทรงพล แก้วหล้า บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
352 เด็กหญิงศิริยากรณ์ วัฒนราช อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 11 มีนาคม 2566
353 เด็กหญิงไหมแก้ว คุณโน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
354 เด็กหญิงภัทรธิดา ชิณหงส์ อนุบาลร้อยเอ็ด 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
355 เด็กหญิงวิจิตรา บุญทา อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
356 เด็กชายพิสิษฐ์ จุปะมัตตัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 11 มีนาคม 2566
357 เด็กชายอภิวัฒน์ ปะตินัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
358 เด็กชายสรวิชญ์ โยธาจันทร์ เหล่าขุมมันท่าสะอาด 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
359 เด็กชายทิวา คุ้มมุ่งค้า โนนเขวาหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
360 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ โพธิ์ศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
361 เด็กหญิงสุภารัตน์ บุษภาค บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
362 เด็กหญิงทักศิกาญ ไชยแหม่ง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
363 เด็กชายอำนาจ สรบุตร เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
364 เด็กชายศุภชาติ พุทธพงศ์ โนนฆ้องวิทยาคาร 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
365 เด็กหญิงสุภณิฎา ลาดบาศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
366 เด็กหญิงพิจิตรา โคตรโสภา บ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
367 เด็กหญิงสุชาดา ปาปะชะ บ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
368 เด็กชายชินชัย ลั่นอารัญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
369 เด็กหญิงญาดา ดงอุทิศ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
370 เด็กชายธนภัทร งดสันเทียะ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
371 เด็กหญิงศิริกัลยา หมีแสง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
372 เด็กชายสุกฤษฏ์ กันชัยภูมิ บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
373 เด็กชายอดิศักดิ์ หงค์จันดา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
374 เด็กชายศุภณัฐ เหลืองอ่อน บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
375 เด็กชายธีรภัทร ไปมา เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
376 เด็กหญิงชนกานต์ มั่งสูงเนิน บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
377 เด็กหญิงพิมณิชา พิมพ์ขวัญ บ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
378 เด็กหญิงกรองกาญจน์ บุญศรี บ้านโนนเขวาหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
379 เด็กชายธนวัฒน์ สุวรรณปะกา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
380 เด็กชายกรวิชญ์ ราชแสง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
381 เด็กชายภัทราวุฒิ ปะกิคา เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
382 เด็กหญิงสุรีภรณ์ ปองไป อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
383 เด็กชายศิลา ประกายสิทธิ์ อนุบาลเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
384 เด็กชายสรวิชญ์ อ่อนทุม เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
385 เด็กหญิงธัญญารัตน์ มีสูนย์ อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
386 เด็กหญิงสุดชาดา พรมมา วัดเกตุประภา 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
387 เด็กชายธนกร ชัยอินทร์ศูนย์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
388 เด็กหญิงวิรากานต์ หัดที บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
389 เด็กชายณัฐดนัย วรไวย์ เมืองวาปีปทุม 04 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 12 มีนาคม 2566
390 เด็กหญิงปิยธิดา ปะนัดเท เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
391 เด็กหญิงอัฐศาสตร์ บุตะกะ บ้านโพธิ์ชัย 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
392 เด็กหญิงชนัญชิดา ฟากสะ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
393 เด็กชายภาณุมาศ ภูมาศ บ้านชาดฝางหัวเรือ 04 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 12 มีนาคม 2566
394 เด็กหญิงปภาวรินทร์ สิทธิโห เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
395 เด็กชายปิติ ปะตินัง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
396 เด็กหญิงชลดา แสงโทโพธิ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
397 เด็กชายชินวุฒิ พรมภักดี บ้านดอนสันติ 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
398 เด็กชายภัทรพงษ์ วิเศษถา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
399 เด็กหญิงพัชรินทร์ กวางประชัน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
400 เด็กชายปกรณ์ มะปะโม ศรีวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
401 เด็กชายพงศกร ทะวะวัง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
402 เด็กชายศุภวิชญ์ คำอาจ บ้านหนองคูไชยหนองขาม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
403 เด็กชายพงศ์ศิริ ป้องขวาเลา บ้านหนองคูม่วง 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
404 เด็กชายภควัฒน์ มะสาทานัง บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
405 เด็กหญิงภัทรปภา พุทธรัตน์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
406 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ประกอบสิม อบต.หนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
407 เด็กชายอัครเชษฐา พิมพ์บุตร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
408 เด็กหญิงวีรภัทรา บุญธนภาคย์ บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
409 เด็กหญิงอรนลิน มะลิรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
410 เด็กชายชนุดม เกศสุวรรณชัย โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
411 เด็กชายจตุภัทร์ รังเพลีย เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
412 เด็กชายชนาธิป บุญติด เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
413 เด็กหญิงนารากร คำพันธ์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
414 เด็กชายธนภัทร ราชแสง อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
415 เด็กชายอนุชา กาละพันธ์ เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
416 เด็กชายธนานน ประธรรมสาร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
417 เด็กหญิงสุประภาดา ฤทธิหาญ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
418 เด็กหญิงชฎาพร ปะนะพุดโต บ้านโกทา(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ที่ 656) 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
419 เด็กชายนาคินทร์ สาระฤทธิ์ เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
420 เด็กหญิงอลินนันท์ บุตรศรีเมือง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
421 เด็กหญิงคีตภัค นิสยันท์ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
422 เด็กชายปิยะวุฒิ หระสิทธิ์ เหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
423 เด็กหญิงกวิสรา ดวงหาคลัง ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
424 เด็กหญิงณิชานันท์ พุทธขันธ์ พระกุมารร้อยเอ็ด 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
425 เด็กหญิงอรอุมา ไชยราช บ้านแวงชัยโคกหนองโจด 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
426 เด็กชายภูชิต จ้อยนุแสง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
427 เด็กชายอนันทภูมิ คำมะณี อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
428 เด็กชายดลภัทร สมสีใส อนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
429 เด็กหญิงธัญพิชชา วรรณปักษิณ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
430 เด็กชายภาณุวิชญ์ จิตรขำ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
431 เด็กชายณัฐสิทธิ์ อามาตร บ้านวังจาน 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
432 เด็กชายปวริศ ไชยนาแพง เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
433 เด็กหญิงพิทยารัตน์ ปัสสาโก วัดป่านาเชือก 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
434 เด็กชายกันกวี ภวภูตานนท์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
435 เด็กชายธนกร แสงโพธิ์ดา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
436 เด็กชายโกเมนทร์ สุขเจียง อนุบาลณัฐนรี 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
437 เด็กชายยศพล จันบัติ บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
438 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ นะวะนิน บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
439 เด็กชายธนวิชญ์ แก้วสีขาว บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
440 เด็กหญิงนัฐวรรณ แสนลี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
441 เด็กหญิงวริศรา โห้พลอย บ้านโคกกลาง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
442 เด็กหญิงบุณญาพร พั้วทอง บ้านเหล่ายูง 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
443 เด็กชายยศพร จันบัติ บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
444 เด็กชายจักรพันธุ์ จันทะบุตร อนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
445 เด็กชายกัญณะฌา ยศม่าว อนุบาลจิตรานนท์ 03 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 12 มีนาคม 2566
446 เด็กหญิงลภัศกร จันทแสง เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 12 มีนาคม 2566
447 เด็กชายภูมิภัทร์ ปะวะภูตา บ้านโกทา 02 นักเรียนทั่วไป 12 มีนาคม 2566
448 เด็กหญิงปิยนุช บุญเครือ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
449 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ลือเกียงคำหล้า เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
450 เด็กชายอธิการ วิริยะพงศ์ภัค พระกุมารร้อยเอ็ด 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
451 เด็กชายปรมินทร์ บัวบุญ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
452 เด็กชายพีรวัฒน์ ยวงกระโทก เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
453 เด็กหญิงจุฑามาศ ลุนอินทร์ โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
454 เด็กหญิงจิราวรรณ ทองอ่ำ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
455 เด็กหญิงนันท์นภัส ไทยเจริญ บ้านหนองคูม่วง 04 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ 13 มีนาคม 2566
456 เด็กหญิงพิชญ์นรี เพชรแอน โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
457 เด็กชายธนพนธ์ ขูลิลัง โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
458 เด็กหญิงจอมขวัญ คำนึง โรงเรียนบ้านหนองแสน 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
459 เด็กหญิงชลธิชา เที่ยงเดช โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
460 เด็กหญิงอรปรียา ตุยรัมย์ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
461 เด็กหญิงสุดาพร คงแสนคำ โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
462 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ทีโพธิ์หาด โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
463 เด็กหญิงกัญญานัฐ อนุอัน โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
464 เด็กหญิงสิริภรณ์ รัตนแสนศรี บ้านสระแก้วหนองคู 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
465 เด็กหญิงอาทิตยา ประสมศรี บ้านสระแก้วหนองคู 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
466 เด็กชายคมกฤษ เจริญภักดี บ้านสระแก้วหนองคู 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
467 เด็กหญิงธนัชชา พลีวรรณ์ อนุบาล อบต.หนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
468 เด็กชายณัฐภัทร ทรายงาม โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
469 เด็กชายจิรภัทร พรมชัย อนุบาล อบต.หนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
470 เด็กชายธวัชชัย ศรีเฮียง โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
471 เด็กหญิงจีรญาดา ด่านลี โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
472 เด็กหญิงนันท์นภัส น้อยชารี โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
473 เด็กหญิงพิชณุตม์ ชาปัญญา โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
474 เด็กชายธนพนธ์ ปะวะเสนะ โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
475 เด็กชายธนวัฒน์ แสงโทโพธิ์ บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
476 เด็กชายวิทยา ชนะมาร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
477 เด็กชายปฏิพัทธ์ ประภาวิชา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
478 เด็กชายพัชรพล หนันคำจร บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
479 เด็กหญิงราชาวดี สงค์ตา บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
480 เด็กหญิงอาริษา ไชยนาท โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
481 เด็กหญิงสวรส แสนสุด โรงเรียนบ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
482 เด็กชายพิชญะ สมนัส โรงเรียนบ้านประแหย่ง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
483 เด็กชายสุริยะ สุ่มมาตร โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
484 เด็กหญิงกัญญาพัชร ถมยา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
485 เด็กหญิงนันทัชพร พิจุลย์ โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
486 เด็กชายธนากร ทบซ้าย โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
487 เด็กชายชัยวิชิต ราชแสง โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
488 เด็กชายธนภัทร บุญไตรย์ โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
489 เด็กชายธีรภัทร คำทูลศรี โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
490 เด็กชายออมทรัพย์ กรัดแพร เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
491 เด็กชายมีสุข ปึ่งพรม หนองคูม่วง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
492 เด็กชายรัชพล อาจจุฬา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
493 เด็กชายรัชพล ปิจจะโร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
494 เด็กชายจิราวุฒิ สืบสุนทร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
495 เด็กชายญาณพัฒน์ ไชยธงรัตน์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
496 เด็กหญิงเปรมฤดี ปริปุณนะ ราชประชานุเคราะห์ 17 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
497 เด็กชายจักรภัทร หาผล ราชประชานุเคราะห์ 17 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
498 เด็กหญิงยลดา บุปผา โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
499 เด็กหญิงจิรัชยา พิลาสันต์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
500 เด็กหญิงปาลิตา บุตตะกะ โรงเรียนบ้านโสกยาง 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
501 เด็กหญิงคงพิภัทร์ จุ่นทองหลาง อนุบาล อบต.หนองแสง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
502 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา สิงห์สุพรรณ โรงเรียนบ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
503 เด็กหญิงศศิญาดา ชลอเลิศ บ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
504 เด็กหญิงกชกร นาสันเทียะ บ้านแคน 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
505 เด็กหญิงดาริสา ปานา บ้านแคน 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
506 เด็กหญิงภัทธานิษฐ์ สุวรรณสนธิ์ บ้านดงน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
507 เด็กหญิงศศิธร ลุมมนตรี บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
508 เด็กชายพีรภัทร จำปีกาง บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
509 เด็กหญิงพัชรี ยางแดง บ้านโคกไร่ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
510 เด็กหญิงชนิภรณ์ มีวิธี บ้านนาข่า 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
511 เด็กชายรัชชานนท์ กันยาสนธิ์ ชุมชุนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
512 เด็กหญิงธัญจิราภรณ์ ดาราเจริญ บ้านแก่นท้าว 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
513 เด็กหญิงณัฐนันท์ ภูมิถาวร โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
514 เด็กหญิงสุวพิชญ์ วรรณศรี เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
515 เด็กชายจิรวัฒน์ บุญสิมมา บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
516 เด็กชายณพสินธุ์ จับประยงค์ บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
517 เด็กชายธวานนท์ โสโป โรงเรียนบ้านเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
518 เด็กหญิงเพียงใจ มาลาศรี โรงเรียนบ้านเหล่า 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
519 เด็กหญิงวิมลรัตน์ พาฤทธิ์ โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
520 เด็กหญิงวนิดา แก้วภา โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
521 เด็กหญิงนิภาสิริ นามพิชัย โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
522 เด็กหญิงสุรีพร คงแสนคำ บ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
523 เด็กหญิงปัญฑารีย์ ศรีขันชมา บ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
524 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ดัชถุยาวัตร์ บ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
525 เด็กหญิงสาธิตา อุปะโก โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 13 มีนาคม 2566
526 เด็กหญิงพิมพ์พิไล ศัทธาคลัง โรงเรียนอนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
527 เด็กชายธนากรณ์ ตะบุญ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์ 02 นักเรียนทั่วไป 13 มีนาคม 2566
528 เด็กชายจิรายุ น้อยศรี บ้านนาเลา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
529 เด็กหญิงณัฐธิชา ผลาผล เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
530 เด็กชายนิติกร สิงหา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
531 เด็กหญิงภัทรนันทน์ มะธิปิขัย บ้านโนนสะอาด 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
532 เด็กชายภัคพล พาดีจันทร์ ราชประชานุเคาระห์17 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 14 มีนาคม 2566
533 เด็กชายเดชพิภัช ภู่สืบ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
534 เด็กหญิงนริสรา รัตนบุบผา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
535 เด็กชายโชคนโรดม สุดานิช อนุบาลจิตรานนท์ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
536 เด็กชายชัยธวัช มานิมนต์ บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 14 มีนาคม 2566
537 เด็กหญิงนันท์นภัส โยธาโทน เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
538 เด็กหญิงณัฐวดี เหลาสา ราชประชานุเคราะห์17 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 14 มีนาคม 2566
539 เด็กชายกวินภพ ฉิมกลาง อนุบาลนครจัมปาศรี 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
540 เด็กชายณภัทรกรณ์ โพธิ์วิเศษ บ้านตลาดโนนโพธิ์ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
541 เด็กชายจงรัก จอมมิ่ง บ้านโคกแปะ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
542 เด็กหญิงสุนิสา เมืองสาคร ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
543 เด็กชายดบัสวิน ทรัพย์คำจันทร์ อนุบาลเอี่ยมสุข 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
544 เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีสังข์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
545 เด็กชายจิรายุ พุดไร่นา บ้านหนองบัวกุดอ้อ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
546 เด็กชายจักรี แก้วภา อนุบาลวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 14 มีนาคม 2566
547 เด็กชายทรงวุฒิ ปุริโสตะโย บ้านหวาย 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
548 เด็กหญิงปรียานุช ทับทมาตร บ้านหนองหว้า 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
549 เด็กหญิงทักษพร ชาวสวน บ้านหนองหว้า 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
550 เด็กชายฤทธิเกียรติ ล้ำลอง บ้านดงใหญ่ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
551 เด็กชายพงษ์สุเงิน ชาวพงษ์ บ้านดงใหญ่ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
552 เด็กชายไชยวัฒน์ วัฒยุ อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
553 เด็กชายธิติสรณ์ มัดชะปะโม กระยอมหนองเดิ่น 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
554 เด็กหญิงศุภาพิชญ์ แคนติ บ้านดงใหญ่ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
555 เด็กหญิงชลธิชา สิมศิริวัตร ราชประชานุเคราะห์17 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 14 มีนาคม 2566
556 เด็กหญิงชลธิชา กลั่นสะเดา บ้านหนองหว้า 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
557 เด็กหญิงธนาภา ชัยกองชา บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
558 เด็กหญิงเพ็ญนภา งานดี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
559 เด็กหญิงวนิดา ทองหล่อ ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
560 เด็กหญิงญาณาธิป บุญสมร ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
561 เด็กหญิงชมพูนุท ปักสังคะเณย์ ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
562 เด็กชายพงศ์ภรณ์ ชาววาปี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
563 เด็กหญิงเอมิกา แก้วบุตรดี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
564 เด็กชายกฤษณะ สีเนตร ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
565 เด็กหญิงชฎาพร เจริญรอย ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
566 เด็กหญิงนริศรา พรมไชย ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
567 เด็กชายตะวัน นามมนตรี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
568 เด็กชายธนัญญา ศรีเฮือง ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
569 เด็กหญิงหฤทัย คงแสนคำ ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
570 เด็กชายปิติ ชาววาปี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
571 เด็กชายสุรเชษฐ์ ภูนาโคก ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
572 เด็กหญิงปิยมณี มาลาหอม ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
573 เด็กหญิงปริณดา ชาววาปี ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
574 เด็กชายศิรศักดิ์ ปัญญาละ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
575 เด็กหญิงสุพรรณนี เรืองบุญ บ้านหัวงัว 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 14 มีนาคม 2566
576 เด็กชายเฉลิมรัฐ ฉัตรศรี เกียรติขจรวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
577 เด็กหญิงธีราพร จันทะปะทัง อนุบาลนครสวรรค์ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
578 เด็กหญิงกัญญพัชญ์ ปะมา เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
579 เด็กชายศุภกร พาดีจัน บ้านนาฝาย 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
580 เด็กหญิงวริศรา ดามิลี บ้านนาฝาย 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
581 เด็กหญิงปภาวรินท์ ดวงแก้ว วัดแม่เฉย 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
582 เด็กหญิงภัทราวดี เพ็งผลา บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
583 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา ปิดสายะสัง บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
584 เด็กหญิงมาลิษา อาจมูลลา บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
585 เด็กชายปราบ ขุนหล้า บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
586 เด็กชายภูมินทร์ หงษ์วิลัย บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
587 เด็กหญิงณัฐกฤตา จันทร์ขอนแก่น บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
588 เด็กชายกฤตพงษ์ แปนบ้าน บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
589 เด็กชายสุรศักดิ์ ฝางเสน บ้านหนองผือ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
590 เด็กชายธีระ ปัดถามัง บ้านหนองเหล่า 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
591 เด็กหญิงปีณิดา ประเสริฐแก้ว บ้านโคกเต่า 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
592 เด็กชายณัฐภูมิ ปะมา บ้านโคกเต่า 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
593 เด็กหญิงพุทธธิดา พุฒดี บ้านโคกเต่า 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
594 เด็กหญิงพรปวีณ์ ปินะกาโน พระกุมารศึกษา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
595 เด็กชายสุกันย์ โยธมาตร ราชประชานุเคราะห์16 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
596 เด็กหญิงอภิปรียา ทอนเสาร์ ราชประชานุเคราะห์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
597 เด็กหญิงพิชาพร สืบสุนทร ราชประชานุเคราะห์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
598 เด็กชายศราวุธ สุดสีดา ราชประชานุเคราะ์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
599 เด็กหญิงธัชวรรณ สิมชาติ ราชประชานุเคราะห์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
600 เด็กหญิงวรรณิษา ขันทองไชย์ ราชประชานุเคราะห์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
601 เด็กหญิงชัญชฏาภรณ์ บุญสิทธิ์ ราชประชานุเคราะห์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
602 เด็กชายวรเชษฐ์ ยางยุทธ ราชประชานุเคราะห์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
603 เด็กชายชยวัศ สอนวงค์ ราชประชานุเคราะห์18 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
604 เด็กหญิงซาซี มาลี ชู อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
605 เด็กหญิงนิรดา ปักกังเวสัง บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
606 เด็กหญิงกัญญาวีร์ โพธิกมล ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
607 เด็กชายณัฐวัฒน์ ไขศรี บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
608 เด็กชายอนันต์ ราชกิจ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
609 เด็กหญิงมนรดา ปะระกำ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
610 เด็กชายธนกร โอปัณณา บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
611 เด็กหญิงวณิดา ชนะวงษ์ บ้านเปลือยดอนมันน้ำ 02 นักเรียนทั่วไป 14 มีนาคม 2566
612 เด็กหญิงขวัญฤทัย ประภาศรี บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
613 เด็กชายอนุชิต รุ่งอรุณ บ้านหนองกุง 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
614 เด็กหญิงอารยา ปินะสา อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
615 เด็กชายชนชัย แคนสี บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
616 เด็กชายธีรวัจน์ ทำมิ เมืองวาปีปทุม 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 15 มีนาคม 2566
617 เด็กชายภัสกรณ์ ศรีสองเมือง อนุบาลวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
618 เด็กชายกิตติกร โฆษิตภูมิอมรกุล บ้านโนน 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
619 เด็กชายนันทภพ พงษ์พยัคฆ์ บุญจิตวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
620 เด็กชายยศกร สันทิตย์ โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
621 เด็กหญิงณัฐธิดา มะลาศรี บ้านโพธิ์ชัย 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
622 เด็กชายศักดิ์ชัย วรรณกางซ้าย บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 01 นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 15 มีนาคม 2566
623 เด็กชายชญานิน เสริฐเมืองปัก บ้านโนนสำราญ 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
624 เด็กหญิงวรัญญา ทองจันทร์ ชุมชนบ้านงัวบา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
625 เด็กชายสุภทรัพย์ โพธิรุกข์ เมืองวาปีปทุม 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
626 เด็กหญิงธัญพิชชา พลจังหรีด บ้านหนองแวกบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
627 เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ พานพิมพ์ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
628 เด็กหญิงนภัทธิญา ปะวะภูทะ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
629 เด็กชายวงศ์วริษ ปัดสี บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
630 เด็กหญิงญาณิศา อรัญมิตร บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
631 เด็กหญิงวชิรญาณ์ หลักมั่น บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
632 เด็กหญิงศจี พานพิมพ์ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
633 เด็กชายกฤษณกัณฑ์ วันจงคำ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
634 เด็กชายเอกมงคล สายสิงห์ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
635 เด็กชายธีรวัฒน์ กะสังข์ บ้านโนนจาน 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
636 เด็กชายณัฐพร วรรณศรี บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
637 เด็กชายพีรภัทร วิรุฬโรจน์ บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 02 นักเรียนทั่วไป 15 มีนาคม 2566
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท วันที่สมัคร สถานะ

รายชื่อผู้สมัคร ชั้น ม.4

# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ
1 นายวายุ ติมุลา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
2 นางสาวพิมพ์วิสา บุญทา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
3 นายศุภกิตติ์ เยาวนารถ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
4 นางสาวธัญวา มวลมนตรี หนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
5 นางสาวศศิวิมล พัฒอำพันธ์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
6 นางสาวชุติกาญต์ เทียบลา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
7 นายอัจฉริยะ​ ชัยยุ​ทธ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
8 นางสาวนพรัตน์​ เอี้ยววิเชียร โรงเรียนวัดราชโอรส 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
9 นางสาวชลิตา บุญลือ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างด้านพันชาด 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
10 นางสาวจิรปภาพร ละทัยนิล โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
11 นายปิติชนก จูมเกตุ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
12 นางสาวพรนภัส มาฤทธิ์ โรงเรีวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
13 นายไชยวัฒน์ น้อยตาเเสง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
14 นางสาวธิรดา ศรีสังข์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
15 นางสาวอัญชลี บุญยบุตร โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
16 นางสาวเกตน์นิภา ลาอ่อน รร.บ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
17 นางสาวลัดธวรรณ ครุธวัช โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
18 นางสาวสุพัชรีย์ สุจกำเนิด โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
19 นางสาวกัญสราญ์ วงศ์ภาคำ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
20 นางสาวธัญลักษณ์ ดงไมตรี โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
21 นางสาวรัตนวดี ชาววาปี บัานหนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
22 นางสาวชนิกานต์ แสงโทโพ บ้านหนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
23 นางสาวจันจิรา สุขเกษม บ้านหนองหว้า 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
24 นางสาวปนัดดา วงค์แทน ลิ้นฟ้าวิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
25 นายนรเศรษฐ์ นามมงคล วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
26 นางสาวอาทิติยา ไชยะ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
27 นางสาวขวัญชนก สุวรรณคำ โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
28 นางสาวอรปรียา ประกอบสำเนียง โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
29 นายณัทธร ศรีภา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
30 นางสาวจิราภา ประทุมพร โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
31 นายศรายุทธ์ ปะจะนัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
32 นายพีรภัทร พันโยศรี โรงเรียนบ้านโนน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
33 นางสาวนันธิญา อาจเจริญ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
34 นายกวินท์ ปักกุนนัน โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
35 นายสิริกาญจน์ วิเศษศรี โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
36 นายรพีภัทร สุปะเทา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
37 นายธนพัฒน์ ประทุมรุ่ง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
38 นายกฤษดา ปัจจัยโคถา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
39 นายธนวัฒน์ จันทะจิตร โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
40 นายสันติภาพ พลคำมาก โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
41 นางสาววรัญญา ปะติตัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
42 นางสาวธัญลักษณ์ ปักเขมายัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
43 นางสาวกนกกร ปะตังพะลัง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
44 นายรัฐภูมิ เตชะนอก โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
45 นายสมประสงค์ ปองไป โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
46 นางสาวศิรประภา ศรีสมบูรณ์ ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
47 นางสาวศรินธร แก่นท้าว โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
48 นางสาววชิราภรณ์ เกตุจูม โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
49 นายธนวัฒน์ ผือโย โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
50 นางสาวพรพรรณ ไปใกล้ โรงเรียนบ้านโนน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
51 นางสาววันนิษา ปักสังคะเนย์ โรงเรียนบ้านโนน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
52 นางสาวมนตรา สัตโส โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
53 นางสาวจิดาภา อนามนต์ โรงเรียนวาปปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
54 นายวรชิต วิระกา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
55 นายวัชรพล สุทธินา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
56 นายธีรวัฒน์ คำหงษา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
57 นายสิรภัทร ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
58 นายธีรภัสร์ สุคุณา โรงเรียนวาปปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
59 นายนราวิชญ์ วงษ์ศรีทา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
60 นางสาววราภรณ์ บัวรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
61 นางสาวศศิวิมล สืบสุนทร โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
62 นายสุรพงศ์ ขาวพา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
63 นายธรรพ์ณธร บุรีรัตน์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
64 นายกฤษณพล บุตรโชติ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
65 นายนนทกร เทเวลา โรงเรียนรุงอรุณวิทย์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
66 นายวีรภัทร ประสีระตา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
67 นายณัฐพงษ์ สท้านอาจ หนองกุงศรีวิทยาคาร 13 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
68 นายปิยวัฒน์ บุบผาดาษ โรงเรียนสเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 13 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
69 นายสุรนาท คงสัตย์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
70 นายธนวัฒน์ โพธิ์ศรี โรงเรียนชานุมานวิทยา 13 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
71 นางสาวรัตนากร จงหาญ บัวเชดวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
72 นางสาวฐิติชญา ลุนเเดง โรงเรียน ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
73 นายธนภัทร บุษบา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
74 นายจักรภัทร ปั้นทองสุข ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
75 นางสาวกิ่งกาญจน์ จุลหงษ์ บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
76 นางสาวประวันรัตน์ ชำนาญจันทร์ บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
77 นางสาวชลธิชา กิจการ บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
78 นายพงษ์ศธร จุปะมะตัง บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
79 นางสาวเสาวณีย์ เลิศลำหวาน บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
80 นางสาวภคิน ดวนขัน บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
81 นางสาวจิติมาพร เศษมาก บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
82 นายอาทิตย์ สุดโท บ้านสนาม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
83 นางสาวอารยากรณ์ วงศ์มิตรแท้ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
84 นายปัณณวิชญ์ ปาปะเถ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
85 นางสาวอริศรา ปาปะขา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
86 นายชนาธิป ทุมจีน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
87 นางสาวณัฐฐาพร กำมหาวงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
88 นางสาวอภิชญา พันหนองแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
89 นางสาวปภาวรินท์ ชาวประสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
90 นางสาวศศิวิมล ปิตตะกะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
91 นางสาวจารวี หริคำภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
92 นางสาวปนัดดา เมืองศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
93 นางสาวนฤมล แสงสุริโย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
94 นางสาวปุณณารมย์ พุ่มสุข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
95 นางสาวปัณฑารีย์ เทพภักดี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
96 นางสาวอนัญพร​ หวังสุข​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
97 นายเฉลิมวงค์ ศรีบุญเรือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
98 นางสาวชวิศา แก้วสังข์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
99 นายมนัสนันท์ เจิมแสน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
100 นางสาวชนันภรณ์ มะโน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
101 นางสาวปัณฑิตา ปะระทัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
102 นางสาวอธิชา เละละ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
103 นายชนพัฒน์ บุบผากอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
104 เด็กหญิงพรชนก วรหมื่น วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
105 นางสาวศิริกุลนัดดา คุรินทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
106 เด็กหญิงนภสร พรมแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
107 นางสาววิราพร ศรีโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
108 นางสาวชนาภรณ์ มะโน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
109 นางสาวมาลิษา จรศรชัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
110 นายณัฐวุฒิ นุพัด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
111 นางสาวกัลยรัตน์ อุปมัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
112 นางสาวปริญญา ชินชนะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
113 นายวธัญญุตาพงษ์ คำเสนาะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
114 นางสาวฉัตรธิญา จันบัติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
115 นายกันต์​ธีร์​ ปะทัง​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
116 นายเกียรติยศ บุตะโชติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
117 นางสาววัชราภา ไชยสถาน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
118 นางสาวณิชารีย์ แสงพิมพ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
119 นางสาวดอกเหมย ละดาวัลย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
120 นางสาวพิมพ์มนัส อิงอาจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
121 นางสาวกิมิทา ช่างยา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
122 เด็กชายอภิสิทธิ์ ณะธิไทย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
123 นายปฐถวี อินธิแสว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
124 นางสาวจิรภิญญา ชาฤทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
125 เด็กหญิงชญาดา บุณยกรกิตติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
126 นางสาววันวิสา สีพิซิ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
127 นายณัยณพ กุลนิตย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
128 นางสาวณัฐวรา สูงเนิน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
129 นางสาววรดา ประพาศพงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
130 เด็กหญิงทัศนีย์ ติลาโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
131 นายฤชากรณ์ เพียรเเก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
132 นางสาวจิรัชญา จะโลนา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
133 นางสาวภัทรภร สุวรรณะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
134 นายวัทธิกร คำมุก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
135 นางสาวศศิภา ปาปะโก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
136 นางสาววิยะดา ศัตรู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
137 นางสาวนภัสกร ดงประการ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
138 นายธีรเดช แสนสุข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
139 นางสาวรุจิรา พลขุนทด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
140 นางสาวชุติ​กาญจน์​ จิตรา​พ​ิ​เนตร​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
141 นายภูชิต ปัญญาสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
142 นายณัฐพงษ์ บาลไธสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
143 นางสาวจิรปรียา ปักกาโล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
144 นางสาวกวินทรา เอกรักษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
145 นางสาวนิลยา ศรีวรรณะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
146 เด็กหญิงชฎาพร นนทะนำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
147 นางสาวพลอยขวัญ อุ่นพิกุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
148 นางสาวจุฑามาศ สอิ้งทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
149 นางสาวปนัดดา วงษ์คำสุข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
150 นางสาวปิ่นสุดา สิงห์ฉลาด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
151 นางสาวพรไพลิน เฉวียงหงส์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
152 นางสาวณัฏฐณิชา จันทศิลป์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
153 นางสาวปภาวรินทร์ ศรีวะรมย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
154 นางสาวสุธาธินี สมศักดิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
155 นางสาวพิชชญาภา ปะสังขีนี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
156 นายณัฐมงคล ศรีบุญเรือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
157 นางสาวพิชญา วัฒนวริทธิ์ธร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
158 นางสาวภัทรสุดา ปุระเวทายัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
159 นางสาวกิตติยาภรณ์ พวงเวียง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
160 นางสาวจิระภิญญา ชาวสน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
161 นางสาวอริสา จันทพรม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
162 นางสาวนวนันต์ มงคลช่วง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
163 นางสาวกาญจนา ปักกะมานัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
164 นางสาวศิริพร เชื่อนิจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
165 นางสาวอภิญญา ศรีสังข์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
166 นางสาวนิรมล ประทุมตะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
167 นางสาวศิรินญา ปักกาเวสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
168 นายรัฐพล ดำรงค์ชาติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
169 นางสาวสกุลตลา ปาปะไมล์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
170 นางสาวปารวี โสดาปัดชา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
171 นางสาวภัทรธิดา โทนะหงษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
172 นางสาวพิชชาพร แสนคำอ้วน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
173 นางสาวกุลธิดา ศรีหาชาด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
174 นายธนวิทย์ สุนนนาม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
175 นางสาวศุจีภรณ์ พิมพา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
176 นางสาวธันย์ชนก ชาวเกวียน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
177 นางสาวพิมพ์วลัญช์ นิลดวง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
178 นางสาวศุภลักษณ์ ทิ้งโคตร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
179 นางสาวสุชาวดี ศิริเลี้ยง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
180 นายกิตติทัต ทองนาเหนือ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
181 นางสาวณิชากร เสนสกุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
182 นางสาวชัญญากร แก้วจันดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
183 นางสาวชลดา บุญสวาย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
184 นางสาวเกสรา คุณหงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
185 นางสาวจิรายุ กำหัวเรือ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
186 นางสาวพรพรรณ จันทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
187 นางสาวจีรนันท์ อิ้มพัฒน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
188 นางสาวภัทรนันท์ กำมหาวงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
189 นางสาวอภิญญา ยศสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
190 นางสาวกัลญาภรณ์ เกี้ยมแสนเมือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
191 นางสาวญาณิศา เพชรอาษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
192 นางสาวประกายปรียา จันทรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
193 นางสาวพรชิตา จูมเกตุ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
194 นางสาวศศิรา กรโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
195 นายพลกฤต ชาวกะตา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
196 นางสาวคติยา สีกรม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
197 นายกฤตพณ โกยรัมย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
198 นางสาวธีราพร ขุนวารินทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
199 เด็กชายเอกธนวิชญ์ ปะวะเสริม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
200 นายธนะฉัตร ใจภักดี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
201 นางสาวศุภรัตน์ชญา ศรีวิโรจน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
202 นายธนกร ยิ่งดัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
203 นางสาวณัฐนิชา ประภาศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
204 นางสาวณัฐวดี สมบัวคู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
205 เด็กชายธนภัทร ภัทราบุญญากุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
206 นายสุวิจักขณ์ นะราช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
207 นายอนาวิล อุดร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
208 นายธนัยชนก ศรี​สมพงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
209 นางสาววริศรา ปาปะเต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
210 นายอชิรวิชญ์ ดีสืบชาติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
211 นางสาวปาริฉัตร บุญยัสสะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
212 นางสาวศุภัทรตรา สุดเนตร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
213 นางสาวชลนิทรา ปะมาคะมา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
214 นายพณิชพงศ์ ปัจจัยเก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
215 นางสาวภัทรวดี เตโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
216 นางสาวจิราวรรณ ประบุญเรือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
217 นางสาวอังคณา หิตธิเดช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
218 นายนนทกร อ้วนเลิง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
219 นางสาวสุพิชญา วิเชียรรมย์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
220 นางสาวอินทิรา ปินะสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
221 นายธนวัฒน์ บัวรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
222 นางสาวธนาภา มาตตรา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
223 นายภัทรพล ประมูลจักโก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
224 นายณัฎฐชัย ทองสุทธิ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
225 นายทยากร วิเชาว์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
226 นางสาวเบญญาภา รามสีดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
227 นายจงวิจิฐ ศรีชุม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
228 นางสาวศิริมา สุดสม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
229 เด็กชายปฏิพน เภตรา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
230 นางสาวพรธีรา ไกรวรรณ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
231 นางสาวพิชญาภรณ์ กัณโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
232 นายทรงภพ ปัตตานัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
233 นางสาวณัฐกานต์ วันทายุทธ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
234 นางสาวไปรยา สามไชย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
235 นางสาวพอเพียง จำปาทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
236 นางสาวอรทัย ผ่านแผ้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
237 นายพิชิตชัย ครองสี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
238 นางสาวนิรชร วันจงคำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
239 นางสาวรัฐพร ตะโน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
240 นายพลวัต จันทแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
241 นายชยากร ปุญยะสาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
242 นางสาวอรศิริ ศรีโฮง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
243 นายวงศธร มูลบุญ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
244 นางสาวชญาดา ปาสาจัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
245 นางสาวรัชนีกร นามสมบูรณ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
246 นางสาวชยิสรา ปุนบุดดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
247 นางสาวชมพูนุช โนศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
248 นางสาวรัตนาวลี ปะเสระกัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
249 นางสาวพิชญธิดา พุทธลา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
250 นางสาวฐารียา เขตคำขวา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
251 นายกษมา ปิ่นหอม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
252 นางสาวกิตติกานต์ ชัยธานี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
253 นางสาวสุธามัย ศรีโฮง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
254 นางสาววรวรรณ ทองทวี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
255 นางสาวบุณยาพร ปัตตายะสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
256 นางสาวธัชพรรณ จันทศร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
257 นางสาวชนาภัทร วัฒนวิบูลย์กิจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
258 นายวรพจน์ ประจักโก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
259 นางสาวเกศรินทร์ ศรีคุณ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
260 นางสาวกฤษณา ประจักกัตตา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
261 เด็กหญิงกมลชนก กองโส วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
262 นายปกรณ์ พิมพล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
263 นางสาวภัทรวดี พิสุวรรณ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
264 นางสาวณัฐกานต์ ธรรมสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
265 นายวันชัย พันธ์มุง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
266 นางสาวอินทราราณี สุพรรณกลาง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
267 นางสาวคริษฐา เหล็กกล้า วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
268 นายณัฐพงษ์ บุญสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
269 นางสาวปิยธิดา แกล้วกล้า วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
270 นางสาวบวรรัตน์ บุญเลี้ยง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
271 นางสาวกัลญาลักษณ์ เกี้ยมแสนเมือง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
272 นายพีรพัฒน์ วัชรานุสรณ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
273 นางสาวพัชราภรณ์ สัทธานนท์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
274 นางสาวยุพารัตน์ เทียกนา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
275 นางสาวธัญชนก ดวงหงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
276 เด็กหญิงสุพรรณณิกา นิ่มคำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
277 นางสาวอาภาวรรณ ชาววาปี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
278 นางสาวปวริศา ปักเคระเต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
279 นางสาวอรดา เนื่องโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
280 นางสาวปาณิศา สาสีดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
281 นายภัทรพล ผาใต้ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
282 เด็กชายชัยนรากรณ์ นิราราศน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
283 นางสาวปาลิตา นิมาลา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
284 นายโรจน์ศักดิ์ กิลี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
285 นางสาวศรสวรรค์ จันทิชัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
286 นางสาวนันทิกานต์ สุทธิสาคร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
287 นางสาวสุธาวัลย์ พิลาโท วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
288 นายอิสระ แป้นไทย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
289 นางสาวชลดา ชาติวิเศษ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
290 นางสาวกัญญารัตน์ ชามาตร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
291 นางสาวจิราพัชร ทัดไทย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
292 นางสาววรัชยา ชัยอินทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
293 นายกฤตณัฐ ประนัดเต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
294 นายธนพนธ์ หลาบสีดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
295 นางสาวมีสุข ชัยเสริม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
296 นางสาววรัฏฐา จันทร์พินิจ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
297 นางสาวกัญญารัตน์ เอกโชติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
298 นายพชร ปิดสาโย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
299 นางสาวจรรยพร เเสนสะท้าน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
300 นายธนวิทย์ บานเย็น วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
301 นางสาวชุติกาญจน์ ทองปาน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
302 นางสาวณัฐชา ชัยทา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
303 นายชิษณุพงศ์ ภาระโข วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
304 นางสาวประสิทธิพร พรมแพน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
305 นางสาวกัลยกร ปัญจะรถสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
306 นางสาวพิยดา ฉัตรศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
307 นางสาวเจียระไน ปะวะเสนัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
308 นางสาวชณากาญท์ หมั่นนอก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
309 นางสาวศิรินเนตร ตรีวิเศษ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
310 นางสาวปนัดดา ปะมังคะสัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
311 นางสาวกชกร ศรีสุราช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
312 นายน่านฟ้า ปาปะโม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
313 นายกฤษณพล เกิดโพชา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
314 นายศุภากร ประทุมสัน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
315 นางสาวจุฑารัตน์ คำมั่น วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
316 นางสาวพงศ์ภรณ์ เเคนสิงห์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
317 นางสาวศุภวดี เจริญถนอม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
318 นายกฤษกร การะน้อย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
319 นายเศรษฐพงศ์ เหล่าสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
320 นางสาวศุภลักษณ์ สายชารี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
321 นางสาวชลิตา เคลื่อนไธสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
322 นางสาวกชกร ปัญจะเเก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
323 เด็กหญิงนิชาภา สมสะกีสิทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
324 นายพนธกร ค้าสุกร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
325 นายธนกฤต ชัยลิ้นฟ้า วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
326 นางสาวนัยน์ภัค ทิพย์รม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
327 นายศุภวิชญ์ ทองตัน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
328 นายมฆวาร โคตรพัฒน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
329 นายวชิรวิทย์ อัปมะระกัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
330 นางสาวศิริยาภรณ์ โบราณมูล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
331 นายภักดี กัญมาสา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
332 นางสาวภัชราภรณ์ เอ้ตุโพธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
333 นางสาวธัญชนก ศรีสมศักดิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
334 นายอินทัช โพธิ์จันทร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
335 นางสาวภัณฑิรา วัชรไกร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
336 นางสาวพรธีรา พิณรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
337 นางสาวปณาลี บุญมายันต์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
338 นางสาวอินทิรา ชมภูหลง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
339 นายณัฐพงษ์ บัวรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
340 นายภูริภัทร์ สิมชาด วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
341 นางสาวอนัญพร บุพตา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
342 นางสาวขวัญข้าว อุ่นพิกุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
343 นางสาวอภิชณันท์​ จำปา​โอ้ก​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
344 นายวุฒิชัย พาโคกทม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
345 นางสาวสุภัคิรันดร์ แข็งแรง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
346 นางสาวจารุวรรณ ลีนาค วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
347 นางสาวบุญญาพร สุวรรณธาดา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
348 เด็กชายเทพรักษา บริรัตน์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
349 นายกวีวัฒน์ ยุสิ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
350 นางสาวธีราพร ดงไมตรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
351 นายภูริดล โนศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
352 นางสาวศิริพร ปักเหนือ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
353 นางสาวศิรดา หาคลัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
354 นายสินธุชา ปราเมต วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
355 นายธนวัฒน์ สุพะกำ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
356 นางสาวบุษกร สุตะนนท์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
357 นางสาวชาลิสา สุขประทัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
358 นางสาวอริสรา สัณฐิติบวร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
359 นายกันยภวิษย์ เรืองสมบัติ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
360 นายชินกร โคกอรัญ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
361 นางสาวศิรดา วงศ์โพธิสาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
362 นายธนกฤต มูลทรา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
363 นายตรีเพชร อินทร์เพ็ชร์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
364 นางสาวรวิสรา ตะภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
365 นางสาวพิมพิรา โยวะ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
366 นางสาวสุกานดา ภาคฐิน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
367 นางสาวนันทกานต์ นิสสัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
368 นางสาวจีรณา อินวงศ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
369 นางสาวรุ่งนภา สืบสิงห์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
370 นางสาววิรัญญา หนูแก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
371 นายศิวกร ประวัดศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
372 นายนัทธพงศ์ สีทอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
373 นางสาวศิริรัตน์ เปการี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
374 นางสาวชนาพร ท้วมเเก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
375 นางสาวอนัญญา โยธมาตร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
376 นายพัฒนพงษ์ หนูแก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
377 นางสาวเมทาวี ปักษี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
378 นางสาวทิพภาวรรณ โตทองหลาง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
379 นายโชติพล ทองปลิว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
380 นางสาวนิภา ไปใหน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
381 เด็กหญิงจิราภา วงษา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
382 นางสาววรัชยา สาวัตถี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
383 นางสาวสวภาว์ อาระหัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
384 นายวัชรกิต ไชยฤทธิ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
385 นางสาวนันฐกานต์ มะณีแสง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
386 นายชนวัตร สิทธิสาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
387 นายวรัญญู ศิริมนตรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
388 นางสาวรังสิยา ประเก วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
389 นางสาวธัญญรัตน์ สุนทะวงษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
390 นางสาวเมยาวดี มะพันธ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
391 นายพีรพงศ์ ดงกาวัน วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
392 นางสาวกนกวรรณ บุณยกาญจนะพันธุ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
393 นายอธิโชค คำโสภา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
394 นางสาวอุไรวรรณ จันสุราช วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
395 นายกฤษณ์จินต์ ศรีสารคาม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
396 นายทักษ์ดนัย น้อยมี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
397 นางสาวพรชนก ชนะมาร วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
398 นางสาวพิมญาดา กินากุล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
399 เด็กหญิงปุณยาพร ม่วงทา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
400 นายสหรัฐ ภูศรี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
401 นายพงษ์​นรินทร์​ จร​บุ​รมณ์​ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
402 นางสาวนันทิดา ภิบาลจอมมี วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
403 นางสาวสีห์สกุล ชุมสาย ณ อยุธยา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
404 นายพีระภัทร คำสิงห์สัย วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
405 นางสาวเกศราวรินทร์ มัชปะโม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
406 นายอชิรวิทย์ พซา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
407 นางสาวอุมาภรณ์ ปะกำแหง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
408 นางสาวปวีณ์ธิดา มาลาหอม วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
409 นางสาวภัทรลดา อินทร์ชู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
410 นายภูวเนศวร์ สาแก้ว วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
411 นางสาวธิดารัตน์ สุปินชมภู วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
412 นายพิชญุม์ แสนเสนา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
413 นายโชคชัย มัดถาปะโท วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
414 นายนิติภูมิ ปาสารักษ์ วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
415 นางสาวธัญญามาศ ฟอกกลาง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 9 มีนาคม 2565
416 นางสาวอทิตยา อุปกัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
417 นายกิตติวัฒน์ ปะตังทะโล วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
418 นายจิรายุ เทียบมัง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
419 นางสาวอารยา ไปมา วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
420 นายปรวีร์ ปะติเท วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
421 นายอัครนิจ วังสอง วาปีปทุม 15 นักเรียนศักยภาพ โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
422 นางสาวธีริศรา ลาดบัวขาว นาดูนประชาสรรพฺ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
423 นางสาวอรอุมา คำพันธ์ โรงเรีบนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
424 นายศุทธวีร์ ยืนสุข วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 9 มีนาคม 2565
425 เด็กหญิงกฤติกา ปะมาคะมา พระกุมารร้อยเอ็ด 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
426 นายกฤษฎา จากศาล โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
427 นายเฉลิมศักดิ์ ป้องขวาเลา โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
428 นางสาวพิมพ์ลภัส โทอะรัญ โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
429 นางสาวมุทิตา ปาสานะตา บ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
430 นางสาววรนุช เหง่าหนองทุ่ม โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
431 นางสาวปิยะพร เงินเต็ม โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
432 นายณัฐพล ปาสาใน โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
433 นางสาวธิดาภรณ์ ประชุมพิมาย โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
434 นางสาวขนิษฐา ชูขุนทด โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
435 นางสาวสิริยากร ม่วงศรี โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
436 นางสาวนันท์นภัส ปาสาใน โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
437 นายจิรัชย์ อะมะมูล โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
438 นายชินวัตร จินดารักษ์ โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
439 นางสาวอภิญ วงษ์อภัย โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
440 นางสาวฐิตินันต์ กุลนาค โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
441 นางสาวชนาภา ภูแม่นเขียน โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
442 นางสาววิมลณัฐ ปิดสายะ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
443 นายณฐวุฒิ เชียงเหนือ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
444 นายรัตน์ตพงษ์ โพธิจักร วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
445 นายชนพัฒน์ กีฬา ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
446 นางสาวคณิศร เชาว์จันทร์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
447 นางสาวกนกพรรณ ชุมพล โรงเรียนชุมพวงศึกษา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
448 นางสาวนุชจิรา พันเสนา โรงเรียนประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
449 นางสาวฐิติมา บุญยะรัตน์ โรงเรียนบ้านนาเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
450 นางสาวกรรณิการ์ ถนัดค้า บ้านนเลา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
451 นางสาวชลธิชา ปัดไชยโย สารคามพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
452 นายปฏิวัติ สงค์ตา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
453 นายณภัทร แสงโทโพธิ์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
454 นางสาวณัฐนพิน มะลาศรี ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
455 นางสาวภัทราวดี บุญเจริญ บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
456 นายนพัตธร มะปะทา บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
457 นางสาววันวิสาข์ ห้อยไธสง บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
458 นางสาวกัลยกร รถทอง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
459 นายกิตติพงษ์ มิ่งไชย วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
460 นายชุติพนธ์ ตอบไธสงค์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
461 นายชิติพัทธ์ ประทุมรุ่ง บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
462 นางสาวอาริยา รัดหนองขี โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
463 นายปวริศ โมหา อนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
464 นายรัฐภูมิ ลือโสภา บ้านโพธิ์ชัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
465 นายธกร เพ็งสุวรรณ์ แก่นนครวิทยาลัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
466 นางสาวเขมจิรา สุภาพรรณ งัวบาพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 10 มีนาคม 2565
467 นางสาวพัชรพร คงแสนคำ งัวบาพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
468 นายเกียรติธนพัฒน์ นาคศิริศิล วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
469 นายภานุวัฒน์ ตีทอง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 10 มีนาคม 2565
470 นายฟ้าประทาน นะวะภา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
471 นายกฤตภาส ปาระจูม วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
472 นายสุวินัย เกณฑ์มา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
473 เด็กหญิงสุธาริณี สมัญญา โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
474 นางสาวกิตติ์ธัญญา ปาปะเพ ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
475 นางสาวพิมพ์ชนก แซ่ซิ้ม ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
476 นางสาวธัชพรรณ หงษ์ประสิทธิ์ ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
477 เด็กหญิงกนกวรรณ โพนกองเส็ง วัดสระทอง 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
478 นางสาวธัญญรัตน์ จำวัน ปรีชานุศาสน์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
479 เด็กหญิงปภัสสร ประเมศรี โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
480 นายคุณาธิป ไปมา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 9 มีนาคม 2565
481 นางสาววราภรณ์ ทองไทย โรงเรียนบ้านตำเเย(ประชานุเคราะห์) 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
482 นายพาทิศ จันทอุตสา โรงเรียน วัดสุทราวาส 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 10 มีนาคม 2565
483 เด็กหญิงจุฑาพร ลายพรหม โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 10 มีนาคม 2565
484 เด็กชายวิทวัส เกี้ยวไธสง โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
485 นายธนกร ปาปะกาย สมุทรสาครบูรณะ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
486 นายโชคชัย โนนอาษา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
487 นายนันทิพัฒน์ กำมหาวงษ์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 11 มีนาคม 2565
488 นายอดิศร นักบุญ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 11 มีนาคม 2565
489 นายธนภัทร เกตุศิริ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
490 นายจิรพัฒน์ เกิดมงคล วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 11 มีนาคม 2565
491 นางสาวศุภากร โฉมฉิน จอมสุรางค์อุปถัมป์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 11 มีนาคม 2565
492 นางสาวจริยาภรณ์ ภูมิกอง นาดูนประชาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
493 นายไกรราช ปาปะขำ หนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
494 นายปรัชญา ปาปะขำ บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
495 นายธนวัฒน์ บัวสอน บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
496 นางสาวนันทนัช พรหมบางญวน บ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
497 นางสาวกชกร ปิดตานัง โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
498 นายชลภังกร บัวบังใบ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
499 เด็กชายณัฐพล แสนวังศรี วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
500 นายพีรพัฒน์ สระสม นาดูนประชาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
501 นางสาวนารีรัตน์ อินอุ่นโชติ งัวบาวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
502 นางสาวอฐิติยา โยอาศรี โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
503 นายพิพัฒน์ กัณหา โรงเรียนบ้านหนองไฮ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
504 นายวรภพ เอี่ยมสอาด นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
505 นายณัฐภูมิ กีตา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 11 มีนาคม 2565
506 นางสาวธนภรณ์ ดงตะใน ประชาพัฒนา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
507 นายจตุรงค์ ชินชาด วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
508 นางสาวชลรดา เกรียงโลกา เซนต์ราฟาแอล 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
509 นางสาวปัณฑิกา พฤทธิ์ธนังกุล จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
510 นายพุฒิพงษ์ บุญละคร บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
511 นายธนดล ปะเกาทัน บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
512 นายภาณุวิชญ์ อร่ามศรี สารคามพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
513 นายสรวิชญ์ นวมวัตร์ ทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
514 นายเจริญพงษ์ เพ็ญศรี สารคามพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
515 นางสาวดวงหทัย ภิรมย์ไกรภักดิ์ ขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
516 นายพีรณัฐ สียางนอก วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
517 นายเทิดไท สิงห์สุวรรณ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
518 นายพิพัฒน์ จุลฬา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
519 นายธนภัทร ภูจำปา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
520 นางสาวกิตติยา ฮาดภักดี ชุมชนบ้านหนองทุ่ม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
521 นางสาวอริสา ไชยนา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
522 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมเกตุ เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
523 นางสาวณัฐวลัญช์ วงภูธร เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ภาษา 12 มีนาคม 2565
524 นายพิทักษ์บวร มังฆัง จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
525 นางสาวปาริฉัตร ทันบาล บ้านหนองแสน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
526 นางสาวเมธิการ สุนะเสน เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
527 นายคณิศร เมาะระศรี อยุธยาวิทยาลัย 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
528 นางสาวปารวีย์ ขำเลิศ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
529 นางสาวอภิชญา ทันบาล บ้านหนองแสน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
530 นางสาวพัชราวดี เบ้าสิงห์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
531 นางสาวจันทิมา วงษ์พรม บ้านหนองแสน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
532 นางสาวนฤมล ทรงประโคน บ้านหนองป้าน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
533 นางสาวโชติมณี แก่นพรม พยัคฆภูมิวิทยาคาร 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
534 นางสาวพิมพ์ลภัส พิมขวัญ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 11 มีนาคม 2565
535 นางสาวศิรามน ใจวรรณะ นาเชือกพิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
536 นางสาวยุภาภรณ์ สาแก้ว โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
537 นางสาววรรณวิษา โคตะหา โรงเรียนบัวเชดวิทยา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 12 มีนาคม 2565
538 นางสาวทิพวรรณ สมประสงค์ บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
539 นางสาวช​ญ​า​นิ​ษ​ฐ​์​ กุล​วงษ์​ โรงเรียน​นา​ข่า​วิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 12 มีนาคม 2565
540 เด็กหญิงพรธีรา สิงหาราโท โรงเรียนนาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
541 นางสาวสิริวิมล ปริเวสูง นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
542 เด็กชายสายชล ด้วงประโคน โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
543 นางสาวปณิตา ปะวันนา โรงเรียนขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
544 นายจิรวัฒน์ นินทะสิงห์ โรงเรียนวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
545 นางสาวนวิยา แปนบ้าน โรงเรียนเสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
546 นายภูบดินทร์ เรืองวิเศษ โรงเรียนยางวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
547 นางสาวปุณฑริกา ปัตตายะโส วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
548 นายศักรินทร์ ดีจะมาลา เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
549 นายภัทรกฤต แก้วมหาชัย เสือโก้กวิทยาสรรค์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
550 นายกฤษดา ภูมิประเสริฐ ขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
551 นางสาวอารียา ประพฤตินอก ขามป้อมพิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
552 นางสาวกัลย์สุดา ประสีระเตนัง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ภาษา 13 มีนาคม 2565
553 นางสาวศุภาพิชญ์ หมายสุข นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
554 นางสาวดวงพร ไอยะลา นาข่าวิทยาคม 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
555 นายอนวัช โพธิละเดา วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
556 นายธินาธิป ปิดตาละเต วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
557 นายเกียรติภูมิ ภูมิพันธ์ วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
558 เด็กชายศุกลวิชญ์ ประโคทัง วาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
559 นางสาวพิชญาภา ถนอมศักดิ์ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
560 นางสาวอรปรีญา พรมแพน โรงเรีวาปีปทุม 11 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม แผนการเรียนศิลป์ทั่วไป 13 มีนาคม 2565
561 นายวัฒนา พัฒอำพันธ์ โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 13 มีนาคม 2565
562 นางสาวณิศวรา พรดี เทพมิตรศึกษา 12 นักเรียนที่จบ ม.3 โรงเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 14 มีนาคม 2565
# ชื่อ-สกุล โรงเรียน ประเภท แผนการเรียน วันที่สมัคร สถานะ

สถิติการรับสมัครแบบแยกเขตบริการ ของชั้น ม.1

จำนวนคน

วันที่

ในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ

สถิติการรับสมัครแบบแยกโรงเรียน ของชั้น ม.4

จำนวนคน

วันที่

โรงเรียนอื่น โรงเรียนเดิม

สถิติการรับสมัครแบบแยกเพศ ของชั้น ม.1

สถิติการรับสมัครแบบแยกเพศ ของชั้น ม.4

รายละเอียดการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนทั่วไป

for_wab